Inlägg i ‘Bygg- och trafiknämnden’ kategorin

Nygamla Märsta Centrum duger inte!

måndag, februari 24th, 2014

Det räcker inte, mer behöver göras! Därför har vi tillsammans med Fp, SfS och Kd i kommunfullmäktige den 20 feb. sagt nej till majoritetens förslag till utveckling av Märsta Centrum. Varför då?
För att vi tycker kommuninvånarna är värda ett riktigt centrum vilket vi under de senaste åren upprepat otaliga gånger tillsammans med konstruktiva förslag på hur Märsta centrum ska bli mer attraktivt. Men majoriteten har inte lyssnat! Det blir nu i stället mer av miljonprogramstänk och upputsade fasader.

Märsta centrum ska byggas stadsmässigt med bostäder som integreras centralt i området i stället för att placera dem på det mest bullerutsatta området i centrum. Attraktivitet är viktigt varför gestaltning och utformning behöver ett lyft vilket hade kunnat uppnås med en arkitekttävling. En koppling till Coop/Lidl-området med gång- och cykelbro och att länka samman centrum med Märsta station samt inglasning av några centrala gångstråk är andra åtgärder vi föreslagit.

Det förslag majoriteten nu röstat igenom räcker inte för att lyfta Märsta centrum.
Inför förra valet lovade S något helt annat. Då visades ett inglasat centrum med ny galleria och spännande arkitektur upp med uppmaning att rösta på socialdemokraterna.
I avtalet med centrumägaren lovades mycket som nu inte infrias. Hur många brutna vallöften krävs det för att sänka Märsta centrum kan man undra när det snart är dags för nya vallöften från socialdemokraterna. Vi har en klar idé om hur Märsta centrum kan bli ett riktigt bra centrum. Den socialdemokratiska majoriteten säger nej.

Gör något åt Märsta station 2

lördag, januari 11th, 2014

Trafikverket och SL har huvudansvaret för pendeltågstrafiken men kommunen äger och har därmed ansvaret för själva stationshuset. Vi vill att kommunen ska vidta förbättringsåtgärder och har i vårt budgetförslag anslagit 15 milj kr år 2014-2015 för att bygga om/till stationshuset så att det blir ett stationshus värt namnet med rymliga väntutrymmen för resenärerna. Men majoriteten med socialdemokraterna i spetsen säger nej och röstade ner vårt förslag. Tidigare har man besvarat vår motion i frågan genom att skicka den vidare till landstinget. Nu senast har man fått landstinget att bygga om bussangöringen vilket är bra men då tar man i stället bort den närmast liggande pendlarparkeringen. Åt stationshuset som kommunen själv äger gör man ingenting och hävdar att det inte går. Samtidigt kräver man landstinget och SL på åtgärder. Tydligen menar man att Landstinget även ska ansvara för kommunens egendom. Det är minst sagt orealistiskt.
Nya Moderaterna vill att Sigtuna kommun skapar en lösning vid stationen så att resenärerna kan vänta på tågen inomhus och kan gå väderskyddade mellan bussarna och tågperrongen. För de som måste ta bilen till tåget ska det gå att parkera nära stationen utan att behöva passera över spåren. Dagligen smiter många med risk för eget liv under de fällda bommarna för att hinna med sitt tåg. Det är oacceptabelt.
Att åtgärder måste vidtas för en fungerande station är ju uppenbart men (S), (c) och (mp) säger nej! Varför?

Gör något åt Märsta station

torsdag, augusti 15th, 2013

Situationen för kollektivresenärer till och från Märsta station är bland de sämsta i Stockholms län.
Märsta station har lika många resenärer per dag som Göteborgs central men långt ifrån samma servicenivå till resenärerna.
Det saknas bl.a. väntutrymme, p-platser och bussangöringar med väderskyddade gångvägar till stationen. Kopplingen till Märsta centrum är inte optimal med långt gångavstånd från stationen.

Sigtuna kommun har höga miljöambitioner som dock rimmar illa med verkligheten då det gäller att öka resandet med kollektivtrafik. Förutsättningarna för ökat resande med kollektivtrafik är bl.a. att kvaliteten och servicenivån för resenärerna förbättras radikalt för att man ska lämna bilen hemma och i stället ta bussen/tåget.

Även om kommunen inte ansvarar för kollektivtrafiken finns det flera åtgärder man kan vidta för att förbättra för resenärerna som passerar Märsta station. Ett aktuellt exempel var att utöka antalet p-platser för pendlare. Tyvärr valde man att göra det på fel sida om järnvägen vilket innebär långa gångavstånd och säkerhetsrisker när järnvägen ska korsas. Det finns också åtgärder som kommunen kan ta initiativ till och genomföra i samarbete med ansvariga aktörer. En uppgång från södra delen av plattformen för att minska gångavståndet till Märsta Centrum är ett exempel på det. Andra exempel är att stationshuset som kommunen äger får ett väntutrymme värt namnet samt bättre och väderskyddade bussangöringar och fler närliggande p-platser.
Som huvudman har landstinget ett stort ansvar för pendeltågen men också att stationerna har en utformning och kapacitet som kan hantera trafiken. Det är därför glädjande att Landstinget nu beslutat utreda hur Märsta station ska kunna förbättras. Men det gäller att sedan snabbt gå från ord till handling.

Ska vi få ett ökat kollektivtrafikresande är det uppenbart att initiativ och åtgärder måste vidtas för att höja servicenivå och kvalitet i kollektivtrafiken och då i första hand för bytespunkten Märsta station. Kommunen är till för invånarna och måste kraftfullt agera för deras gemensamma intressen!

Märsta centrum

måndag, april 15th, 2013

Detaljplanen för Märsta Centrum har nu varit ute på samråd.
Att en förnyelse av Märsta centrum är nödvändig för att öka attraktiviteten och utbudet av såväl kommersiell som offentlig service är uppenbart. Det är för kommuninvånarna en mycket viktig fråga mot bakgrund att Märsta Centrum under lång tid misskötts och därför inte upplevts som kommunens naturliga centrumfunktion.
Frågan är om de åtgärder och den utveckling som förslaget till detaljplan innehåller är tillräckliga för att Märsta centrum ska kunna bli den centrumfunktion som alla förväntar sig. Det är högst tveksamt mot bakgrund att Märsta centrum inte har en optimal placering i förhållande till Märsta station där det dagligen passerar 15-20 000 människor. Långsiktigt måste kommunens centrumfunktion och resandecentrum ha en nära och direkt koppling för att kunna bli ett attraktivt alternativ till konkurrerande centrumfunktioner i andra kommuner. Märsta centrum skulle behöva flytta norrut till Märsta stations närhet för att tillsammans med stationen bli ett konkurrenskraftigt centrum. Även om det nu inte låter sig göras kortsiktigt behöver en uppgång mot centrum från den södra änden av perrongen byggas för att kollektivresande lättare ska kunna ta sig direkt från tåget till Märsta centrum. Men den viktiga aspekten berörs inte i förslaget. Återigen ser vi här exempel på att viktiga faktorer som ligger utanför själva planområdet inte tas med i planeringen. Inte heller trafikföringen till och från området har analyserats ordentligt.
Att sedan lägga bostadshus utmed Västra Bangatan med närhet till järnvägen är ju direkt olämpligt inte minst ur bullersynpunkt och de stora p-husen i områdets sydöstra del blir ingen vacker entré till centrumet. Utformning och gestaltning av nya byggnader måste ske med stor omsorg och det räcker inte heller med att måla om de befintliga byggnadernas fasader för att skapa förnyelse och attraktivitet.
Nej, det här planförslaget kommer inte att räcka till för att skapa ett attraktivt centrum utan måste utvecklas på flera punkter men främst vad avser tillgängligheten för kollektivresenärer från Märsta station, den nya bebyggelsens utformning och placering samt trafikföringen till/från området.

Varvstomten på nytt!

tisdag, februari 12th, 2013

Under 3 års handläggning av varvstomten i Sigtuna har majoriteten konsekvent avvisat alla de synpunkter i form av samrådsyttranden som inkommit från invånarna. Man har även röstat ner det förslag oppositionen förde fram i kommunstyrelsen för en månad sedan. Under det senaste kommunfullmäktigemötet yrkade Anders Johansson (S) helt plötsligt bifall till oppositionens förslag.
När sedan oppositionen begär återremiss för att med detta nyvaknande från majoritetens sida som motivering få plankartan justerad innan beslut tas röstar Anders Johansson nej till detta!
Seriös politisk handläggning? Knappast! Majoritetens hantering av denna detaljplan liksom i fallet med detaljplanen för Märsta Port visar på bristande politiskt ledarskap och en nonchalans mot allt vad samråd och planinstrumentets syften heter.
Vi har från nya moderaterna ända sedan första förslaget till detaljplan för varvstomten visades och i likhet med många Sigtunabor varit konsekventa i vår kritik och tydliga med hur vi vill att platsen och framförallt den planerade byggnationen ska utformas. Det har majoriteten fram till nu inte lyssnat på.
Efter gårdagens kommunstyrelsesammanträde kan vi konstatera att när vi då la fram ett väl genomarbetat och konkret förslag till plankarta med möjlighet till flera mindre byggnader så röstade majoriteten nej till detta. Så mycket för den samsyn som uttalades från majoriteten när ärendet behandlades på senaste kommunfullmäktigesammanträdet.
Fortsättning lär följa på nästa möte med kommunfullmäktige den 21 februari.

Varvstomten i Sigtuna stad än en gång!

lördag, januari 12th, 2013

Detaljplanen för omdaning av hamnområdet är nu, efter att ha legat i majoritetens långbänk, klar för avgörande i fullmäktige om knappt 2 veckor.
Sedan förra förslaget våren 2011 som mottogs av massiva protester, har förslaget ändrats på några punkter. Men något större nytänkande har man inte åstadkommit. Trots synpunkterna i tidigare samråd kvarstår den artfrämmande stora byggnaden som inte kan anses uppfylla kravet på anpassning till den kulturhistoriska miljön och den befintliga karaktären i Sigtuna stad.
I det reviderade planförslaget säger man att byggnadens skala, höjd och volym har anpassats till Sigtunas småskaliga bebyggelse! Höjden har minskats med 1 m och ytan med ca 20 m2. Hur kan en huskropp på mer än 2000 m3 anses uppfylla dessa krav?

Det är bra att detta centrala område används för en mer publik användning än som båtuppläggningsplats. Det är dock viktigt att bevara hamnmiljön och också fortsatt ha viss båtverksamhet knuten till platsen som exempelvis en sjösättningsramp för småbåtar. En behovsanalys för användningen av den massiva byggnaden saknas.
I förslaget finns inte det publika syftet närmare beskrivet.
Vad ska huvuddelen av byggnaden användas till?

Trots mer än 150 inkomna yttranden på det tidigare förslaget slår majoriteten med socialdemokrater, miljö och centerpartister dövörat till och har före jul godkänt förslaget i bygg och trafiknämnden samt kommunstyrelsen för antagande av kommunfullmäktige den 24 januari.
De flesta inlämnade yttrandena förespråkar en mer småskalig byggnation som får ta en större del av området i anspråk. Men trots en stor medvetenhet hos majoriteten finns det inte någon vilja att ta till sig dessa synpunkter.
Varför, ja det kan man fråga sig?

Märsta port än en gång!

tisdag, oktober 16th, 2012

Det grävs nu som aldrig förr i kommunen och bråttom är det. Nu verkar det vara praxis att ta första spadtaget och gräva grunden innan detaljplaner och bygglov godkänts i normal ordning. Det finns givetvis en förklaring till det, det är nu mindre än 2 år kvar till valet 2014 och nu ska saxarna snart vässas inför socialdemokraternas kommande bandklippningar.
Ett projekt som dock dragit ut på tiden är detaljplanen för Märsta Port, det ursprungliga förslaget har efter mycket kritik från många instanser tvingat majoriteten till ett omtag som nu läggs på kommunfullmäktiges bord för beslut. Men har förslaget förbättrats? Knappast, det är samma visionslösa tänk som tidigare med 70-tals arkitektur, stora parkeringsytor och en otillfredsställande trafiklösning som strider mot all modern stadsplanering.
Och eniga i majoriteten är man inte heller, när planen skulle tas i bygg och trafiknämnden gick miljöpartiets ledamot ut och nu ser det ut som att det finns opposition också inom centern.
Det blir på torsdag när beslut ska tas ett intressant fullmäktigemöte!
Ett av huvudsyftena med planen är att knyta samman Märsta Port med Tingvalla. Här finns inte en tillstymmelse till försök att överbrygga barriäreffekten som väg 263 utgör. Nu föreslår man en massiv husrad med 7-våningshus mot väg 263 som effektivt sätter stopp för alla tankar på en sammankoppling med Tingvallaområdet
Den tidigare hårt kritiserade trafikmatningen till området via en korsning på väg 263 är nu borttagen men den nu föreslagna lösningen med nya rondeller vid Valstavägen och Steninge allé
kommer tillsammans med trafik från det planerade bostadsområdet Steninge slottspark inte att vara tillräcklig.
Jag anser att Märsta Port ska ha en mer stadslik karaktär i form av stadskvarter med miljövänliga hus i ett varierat formspråk och rimliga höjder där människor både bor, möts och verkar. Kraven på utformning måste ställas högt då detta område inte bara blir porten till Märsta utan också till hela kommunen.
För ett bättre Märsta kommer jag på morgondagens kommunfullmäktige att yrka avslag på majoritetens förslag till detaljplan och föreslå att den görs om från grunden med en hög grad av medborgarinflytande av det slag som nu tillämpas i projektet Norra Sigtuna stad.

Rötmånadshistorier

tisdag, augusti 21st, 2012

Rötmånaden går mot sitt slut och har i år varit innehållsrik ur ett politiskt perspektiv. Först Tillväxtverket och turerna kring deras orimliga representation eller seminarier som man själv kallade det. Efter att den handlingskraftiga näringsministern satt den högst ansvarige på reservbänken ( avskeda gick ju inte) fastnade hon själv med fingrarna i syltburken. Tänk att det i offentlig verksamhet ska vara så svårt att förstå vad representation är. Det är ju staten som genom skatteverket har fastställt spelreglerna! Hur som helst så har affären haft det goda med sig att det aktuella verkets verksamhet diskuterats och ifrågasatts. Det finns nog betydligt billigare och effektivare sätt att stödja tillväxt i näringslivet än genom ett statligt verk.
Och som lök på laxen den sanslösa historien om Stiftelsen för strategisk forskning. Man tar sig för pannan! Inte nog med att man inte känner till LOU men vad är det man köpt in från festprissen i fråga? Och de 2 huvudansvariga sitter med lika sanslösa ersättningar.

På hemmaplan har så kommunalrådet bestämt sig för att kasta in handduken. För att bli folkparksdirektör! Man trodde ju inte det var sant men om det nu är det han vill som han säger så må det väl vara hänt. Man trodde ju att han var predestinerad för någonting större på Sveavägen eller så. Men det kanske kommer. Det är ju trots allt drygt 2 år till valet. Så jag sällar mig till gratulanterna, önskar lycka till och tackar för den tid som varit och har som ordförande för M i Sigtuna att se fram emot kommunalråd nr 4 sedan jag valdes. Men någon champagne som kommunalrådet trodde att vi firade med blev det inte. Den sparar vi till den 14 sept 2014.
En pikant detalj om kommunalrådets uppdrag är att han förutom att vara bl.a. kommunalråd och ordf. i arbetarkommunen också är ordförande i arbetarkommunens valberedning! Det kan man kalla maktkoncentration!

I brevlådan damp det häromdagen ner ett brev från socialdemokraterna i Sigtuna kommun. Det innehöll bl.a. en del trams om kaos i oppositionen och att vi sagt nej till förskolan på Til. Det var ganska länge sedan vi gjorde det på mycket goda grunder som enligt utskicket inte handlade om att öka kötiderna utan att placera förskolor där behovet finns. Men vad som förvånar mest är hur taffligt formulerat flygbladet är med stavfel och ingen koll på kalendern. Spadtag ( nu börjas det) för Til ska tas tisdagen den 22 augusti står det. Det är i varje fall inte i år som den 22 augusti infaller på en tisdag. Kommunalrådet och partiordföranden har börjat tappa greppet eller är han redan på väg bort till Folkets hus och parker?