Nomineringstider

I dag har nya moderaternas valsedlar i de olika landstingsvalkretsarna i Stockholms län fastställts. I valkrets nordväst som Sigtuna tillhör kommer vi att representeras av Erik Langby, Olov Holst och Mattias Askerson som finns på plats 1, 6 och 10 vilket innebär en förstärkt representation från Sigtuna i landstingsfullmäktige vilket är mycket bra.
I förrgår fastställdes nya moderaternas riksdagslista i Stockholms län. Det är en valsedel med många nya och också unga ansikten vilket är bra samt med undertecknad som enda namn från Sigtuna dock långtifrån valbar plats. Med risk för att bli beskylld för att tala i egen sak ( flera talare på stämman hade dock samma åsikt) tycker jag att valsedeln i ett avseende inte lever upp till kravet på representativitet och balans. Och det gäller inte könsfördelningen ( den är jämn) eller andelen utrikes födda som inte heller lever upp till en rimlig nivå.
Det jag syftar på gäller andelen seniorer där man endast finner en 60+ och en 65+ bland de första 30 på valsedeln.
Den allmänna bilden är ju att de politiska församlingarna befolkas av alltför många äldre och det stämmer till viss del vad gäller kommuner och landsting även om andelen seniora politiker inte heller där når upp till väljarkårens andel. Men i riksdagen är det helt annorlunda.
Närmare var fjärde väljare är 65+ och i år blir det totalt mer än en halv miljon som röstar för första gången som pensionärer men på vår valsedel kommer endast 1 av 30 representera denna växande väljargrupp i vår valkrets. Det är ungefär hälften av de 7% som nu i hela riksdagen är seniorer. 65-plussare har länge varit underrepresenterade i politiken på nationell nivå, i förhållande till sin andel av befolkningen och väljarkåren. Så ser det ut också i fortsättningen i varje fall i vårt parti och i vår valkrets. Det beklagar jag och tror att valsedelns utformning på denna punkt kan bli en nackdel i valet.
Det talas mycket om pensionärernas förbättrade hälsa och längre livslängd. De förväntas framöver jobba till 75 men något större inflytande i landets största politiska församling kommer inte denna väljargrupp att få. Det är givetvis i längden inte hållbart och innebär också ett slöseri med den kunskap, erfarenhet, tid och kraft som denna grupp besitter och som kan bidra till ett bättre och starkare Sverige. Min uppmaning i kommande riksdagsval blir därför att kryssa en moderat senior så klart!

Kommentera