Gör något åt Märsta station

Situationen för kollektivresenärer till och från Märsta station är bland de sämsta i Stockholms län.
Märsta station har lika många resenärer per dag som Göteborgs central men långt ifrån samma servicenivå till resenärerna.
Det saknas bl.a. väntutrymme, p-platser och bussangöringar med väderskyddade gångvägar till stationen. Kopplingen till Märsta centrum är inte optimal med långt gångavstånd från stationen.

Sigtuna kommun har höga miljöambitioner som dock rimmar illa med verkligheten då det gäller att öka resandet med kollektivtrafik. Förutsättningarna för ökat resande med kollektivtrafik är bl.a. att kvaliteten och servicenivån för resenärerna förbättras radikalt för att man ska lämna bilen hemma och i stället ta bussen/tåget.

Även om kommunen inte ansvarar för kollektivtrafiken finns det flera åtgärder man kan vidta för att förbättra för resenärerna som passerar Märsta station. Ett aktuellt exempel var att utöka antalet p-platser för pendlare. Tyvärr valde man att göra det på fel sida om järnvägen vilket innebär långa gångavstånd och säkerhetsrisker när järnvägen ska korsas. Det finns också åtgärder som kommunen kan ta initiativ till och genomföra i samarbete med ansvariga aktörer. En uppgång från södra delen av plattformen för att minska gångavståndet till Märsta Centrum är ett exempel på det. Andra exempel är att stationshuset som kommunen äger får ett väntutrymme värt namnet samt bättre och väderskyddade bussangöringar och fler närliggande p-platser.
Som huvudman har landstinget ett stort ansvar för pendeltågen men också att stationerna har en utformning och kapacitet som kan hantera trafiken. Det är därför glädjande att Landstinget nu beslutat utreda hur Märsta station ska kunna förbättras. Men det gäller att sedan snabbt gå från ord till handling.

Ska vi få ett ökat kollektivtrafikresande är det uppenbart att initiativ och åtgärder måste vidtas för att höja servicenivå och kvalitet i kollektivtrafiken och då i första hand för bytespunkten Märsta station. Kommunen är till för invånarna och måste kraftfullt agera för deras gemensamma intressen!

Kommentera