Arkiv för april, 2013

Märsta centrum

måndag, april 15th, 2013

Detaljplanen för Märsta Centrum har nu varit ute på samråd.
Att en förnyelse av Märsta centrum är nödvändig för att öka attraktiviteten och utbudet av såväl kommersiell som offentlig service är uppenbart. Det är för kommuninvånarna en mycket viktig fråga mot bakgrund att Märsta Centrum under lång tid misskötts och därför inte upplevts som kommunens naturliga centrumfunktion.
Frågan är om de åtgärder och den utveckling som förslaget till detaljplan innehåller är tillräckliga för att Märsta centrum ska kunna bli den centrumfunktion som alla förväntar sig. Det är högst tveksamt mot bakgrund att Märsta centrum inte har en optimal placering i förhållande till Märsta station där det dagligen passerar 15-20 000 människor. Långsiktigt måste kommunens centrumfunktion och resandecentrum ha en nära och direkt koppling för att kunna bli ett attraktivt alternativ till konkurrerande centrumfunktioner i andra kommuner. Märsta centrum skulle behöva flytta norrut till Märsta stations närhet för att tillsammans med stationen bli ett konkurrenskraftigt centrum. Även om det nu inte låter sig göras kortsiktigt behöver en uppgång mot centrum från den södra änden av perrongen byggas för att kollektivresande lättare ska kunna ta sig direkt från tåget till Märsta centrum. Men den viktiga aspekten berörs inte i förslaget. Återigen ser vi här exempel på att viktiga faktorer som ligger utanför själva planområdet inte tas med i planeringen. Inte heller trafikföringen till och från området har analyserats ordentligt.
Att sedan lägga bostadshus utmed Västra Bangatan med närhet till järnvägen är ju direkt olämpligt inte minst ur bullersynpunkt och de stora p-husen i områdets sydöstra del blir ingen vacker entré till centrumet. Utformning och gestaltning av nya byggnader måste ske med stor omsorg och det räcker inte heller med att måla om de befintliga byggnadernas fasader för att skapa förnyelse och attraktivitet.
Nej, det här planförslaget kommer inte att räcka till för att skapa ett attraktivt centrum utan måste utvecklas på flera punkter men främst vad avser tillgängligheten för kollektivresenärer från Märsta station, den nya bebyggelsens utformning och placering samt trafikföringen till/från området.