Arkiv för januari, 2013

Dubbla budskap från vänster

onsdag, januari 16th, 2013

På SvD Brännpunkt idag framför Mikael Damberg (S) flera synpunkter och förslag som man som småföretagare kan instämma i. Det gäller exempelvis innovationsstimulerande åtgärder bl.a. inom den offentliga upphandlingen, utvidgat exportstöd, borttagandet av ansvaret för den andra sjuklöneveckan, effektivare riskkapitalförsörjning samt 30 dagars betalningstid. Bakgrunden är givetvis att man inom (s) nu också har insett att det är i småföretagen de nya jobben finns och att stimulanser för dem får effekt på arbetslösheten. Så har det minsann inte alltid låtit. (S) om något parti har under lång tid favoriserat storföretagsamheten framför småföretagare men sent ska syndaren vakna.
Dock blir man betänksam när man i samma tidning samma dag läser om LO:s senaste utspel om s.k. samhällsbolag med vinsttak som den allenarådande lösningen för att hålla riskkapitalet utanför offentlig verksamhet. Förslaget slår till stor del mot alla de 1000-tals småföretag som också verkar i välfärdssektorn. Uppenbarligen har inte Damberg och Thorwaldsson synkat sin syn på småföretagandet. LO:s förslag lär få det hett om öronen. Det är inte bara som småföretagare man kan ha synpunkter på detta tokförslag utan också som medborgare då det innebär en återgång till ”så var det förr” med ingen valfrihet och maktcentralisering.

Varvstomten i Sigtuna stad än en gång!

lördag, januari 12th, 2013

Detaljplanen för omdaning av hamnområdet är nu, efter att ha legat i majoritetens långbänk, klar för avgörande i fullmäktige om knappt 2 veckor.
Sedan förra förslaget våren 2011 som mottogs av massiva protester, har förslaget ändrats på några punkter. Men något större nytänkande har man inte åstadkommit. Trots synpunkterna i tidigare samråd kvarstår den artfrämmande stora byggnaden som inte kan anses uppfylla kravet på anpassning till den kulturhistoriska miljön och den befintliga karaktären i Sigtuna stad.
I det reviderade planförslaget säger man att byggnadens skala, höjd och volym har anpassats till Sigtunas småskaliga bebyggelse! Höjden har minskats med 1 m och ytan med ca 20 m2. Hur kan en huskropp på mer än 2000 m3 anses uppfylla dessa krav?

Det är bra att detta centrala område används för en mer publik användning än som båtuppläggningsplats. Det är dock viktigt att bevara hamnmiljön och också fortsatt ha viss båtverksamhet knuten till platsen som exempelvis en sjösättningsramp för småbåtar. En behovsanalys för användningen av den massiva byggnaden saknas.
I förslaget finns inte det publika syftet närmare beskrivet.
Vad ska huvuddelen av byggnaden användas till?

Trots mer än 150 inkomna yttranden på det tidigare förslaget slår majoriteten med socialdemokrater, miljö och centerpartister dövörat till och har före jul godkänt förslaget i bygg och trafiknämnden samt kommunstyrelsen för antagande av kommunfullmäktige den 24 januari.
De flesta inlämnade yttrandena förespråkar en mer småskalig byggnation som får ta en större del av området i anspråk. Men trots en stor medvetenhet hos majoriteten finns det inte någon vilja att ta till sig dessa synpunkter.
Varför, ja det kan man fråga sig?