Låt inte utvecklingen fortsätta!

 

I morgon är det val. I Sigtuna kommun har socialdemokraterna haft som övergripande valslogan ”Låt utvecklingen fortsätta”. Det är ett av de mest underliga valbudskap som förekommit i den lokala valrörelsen mot bakgrund av hur verkligheten ser ut. För verkligheten är att kommunens kärnverksamheter skola och omsorg ligger i officiella rankingar på plats 235-284 av landets 290 kommuner! Utvecklingen har sedan 2011 i stort sett stått stilla eller t.o.m. försämrats enl. följande sammanställning:

Område

2011

2012

2013

Förklaring Källa
Skola 257 (289) 194 (289) 258 (289) Andel elever som avslutar årskurs nio med godkända betyg Skolverket
Förskola 257 (290) 192 (290) 275 (290) Barngruppernas storlek (kommunala förskolor) Skolverket
Trygghet 284 (290) 286 (290) 284 (290) Anmälda brott (per hundra tusen invånare) Brottsförebyggande rådet (Brå)
Hemtjänst 282 (290) 265 (290) 283 (290) 2012-2013 Nöjdhet (andel brukare som är nöjda eller ganska nöjda) 2011 Nöjdkundindex, NKI (Brukarnas bedömning 0-100) Socialstyrelsen (öppna jämförelser)
Äldreboende 211 (290) 229 (290) 235 (290) 2012-2013 Nöjdhet (andel brukare som är nöjda eller ganska nöjda) 2011 Nöjdkundindex, NKI (Brukarnas bedömning 0-100) Socialstyrelsen (öppna jämförelser)

 

Hur man med dessa resultat som underlag kan vilja fortsätta utvecklingen är minst sagt magstarkt. Det måste bero på en totalt bristande insikt och/eller tro på att medborgarna inte vet hur illa det är ställt. Den negativa spiralen i kommunens kärnverksamheter under 12 års vänsterstyre måste nu brytas genom fokus på rätt saker. Under dessa år har majoritetens fokus i stället legat på allehanda fritidslokaler och sportanläggningar för hundratals miljoner. Det senaste skrytbygget, den nya simhallen, invigdes planenligt för en vecka sedan till en kostnad av nästan 200 miljoner. I Sigtuna går det ca 5000 invånare på varje sporthall. I Stockholms stad går det 50 000 invånare! Man får verkligen hoppas att kommunens väljare i morgon inser kopplingen mellan kvalitetsbristerna i kärnverksamheterna och de massiva satsningarna på byggande av allehanda skrytbyggen. Det är nu dags att fokusera på rätt saker och prioritera kommunens kärnverksamheter. För att få det till stånd måste man rösta för en ny borgerlig majoritet och ett nytt politiskt ledarskap i Sigtuna kommun. Jag hoppas innerligt, för Sigtunabornas skull, att så blir fallet och att man rikspolitiskt låter utvecklingen fortsätta genom att ge alliansen förtroendet för ytterligare 4 år.

Nygamla Märsta Centrum duger inte!

Det räcker inte, mer behöver göras! Därför har vi tillsammans med Fp, SfS och Kd i kommunfullmäktige den 20 feb. sagt nej till majoritetens förslag till utveckling av Märsta Centrum. Varför då?
För att vi tycker kommuninvånarna är värda ett riktigt centrum vilket vi under de senaste åren upprepat otaliga gånger tillsammans med konstruktiva förslag på hur Märsta centrum ska bli mer attraktivt. Men majoriteten har inte lyssnat! Det blir nu i stället mer av miljonprogramstänk och upputsade fasader.

Märsta centrum ska byggas stadsmässigt med bostäder som integreras centralt i området i stället för att placera dem på det mest bullerutsatta området i centrum. Attraktivitet är viktigt varför gestaltning och utformning behöver ett lyft vilket hade kunnat uppnås med en arkitekttävling. En koppling till Coop/Lidl-området med gång- och cykelbro och att länka samman centrum med Märsta station samt inglasning av några centrala gångstråk är andra åtgärder vi föreslagit.

Det förslag majoriteten nu röstat igenom räcker inte för att lyfta Märsta centrum.
Inför förra valet lovade S något helt annat. Då visades ett inglasat centrum med ny galleria och spännande arkitektur upp med uppmaning att rösta på socialdemokraterna.
I avtalet med centrumägaren lovades mycket som nu inte infrias. Hur många brutna vallöften krävs det för att sänka Märsta centrum kan man undra när det snart är dags för nya vallöften från socialdemokraterna. Vi har en klar idé om hur Märsta centrum kan bli ett riktigt bra centrum. Den socialdemokratiska majoriteten säger nej.

Nomineringstider

I dag har nya moderaternas valsedlar i de olika landstingsvalkretsarna i Stockholms län fastställts. I valkrets nordväst som Sigtuna tillhör kommer vi att representeras av Erik Langby, Olov Holst och Mattias Askerson som finns på plats 1, 6 och 10 vilket innebär en förstärkt representation från Sigtuna i landstingsfullmäktige vilket är mycket bra.
I förrgår fastställdes nya moderaternas riksdagslista i Stockholms län. Det är en valsedel med många nya och också unga ansikten vilket är bra samt med undertecknad som enda namn från Sigtuna dock långtifrån valbar plats. Med risk för att bli beskylld för att tala i egen sak ( flera talare på stämman hade dock samma åsikt) tycker jag att valsedeln i ett avseende inte lever upp till kravet på representativitet och balans. Och det gäller inte könsfördelningen ( den är jämn) eller andelen utrikes födda som inte heller lever upp till en rimlig nivå.
Det jag syftar på gäller andelen seniorer där man endast finner en 60+ och en 65+ bland de första 30 på valsedeln.
Den allmänna bilden är ju att de politiska församlingarna befolkas av alltför många äldre och det stämmer till viss del vad gäller kommuner och landsting även om andelen seniora politiker inte heller där når upp till väljarkårens andel. Men i riksdagen är det helt annorlunda.
Närmare var fjärde väljare är 65+ och i år blir det totalt mer än en halv miljon som röstar för första gången som pensionärer men på vår valsedel kommer endast 1 av 30 representera denna växande väljargrupp i vår valkrets. Det är ungefär hälften av de 7% som nu i hela riksdagen är seniorer. 65-plussare har länge varit underrepresenterade i politiken på nationell nivå, i förhållande till sin andel av befolkningen och väljarkåren. Så ser det ut också i fortsättningen i varje fall i vårt parti och i vår valkrets. Det beklagar jag och tror att valsedelns utformning på denna punkt kan bli en nackdel i valet.
Det talas mycket om pensionärernas förbättrade hälsa och längre livslängd. De förväntas framöver jobba till 75 men något större inflytande i landets största politiska församling kommer inte denna väljargrupp att få. Det är givetvis i längden inte hållbart och innebär också ett slöseri med den kunskap, erfarenhet, tid och kraft som denna grupp besitter och som kan bidra till ett bättre och starkare Sverige. Min uppmaning i kommande riksdagsval blir därför att kryssa en moderat senior så klart!

Gör något åt Märsta station 2

Trafikverket och SL har huvudansvaret för pendeltågstrafiken men kommunen äger och har därmed ansvaret för själva stationshuset. Vi vill att kommunen ska vidta förbättringsåtgärder och har i vårt budgetförslag anslagit 15 milj kr år 2014-2015 för att bygga om/till stationshuset så att det blir ett stationshus värt namnet med rymliga väntutrymmen för resenärerna. Men majoriteten med socialdemokraterna i spetsen säger nej och röstade ner vårt förslag. Tidigare har man besvarat vår motion i frågan genom att skicka den vidare till landstinget. Nu senast har man fått landstinget att bygga om bussangöringen vilket är bra men då tar man i stället bort den närmast liggande pendlarparkeringen. Åt stationshuset som kommunen själv äger gör man ingenting och hävdar att det inte går. Samtidigt kräver man landstinget och SL på åtgärder. Tydligen menar man att Landstinget även ska ansvara för kommunens egendom. Det är minst sagt orealistiskt.
Nya Moderaterna vill att Sigtuna kommun skapar en lösning vid stationen så att resenärerna kan vänta på tågen inomhus och kan gå väderskyddade mellan bussarna och tågperrongen. För de som måste ta bilen till tåget ska det gå att parkera nära stationen utan att behöva passera över spåren. Dagligen smiter många med risk för eget liv under de fällda bommarna för att hinna med sitt tåg. Det är oacceptabelt.
Att åtgärder måste vidtas för en fungerande station är ju uppenbart men (S), (c) och (mp) säger nej! Varför?

Gör något åt Märsta station

Situationen för kollektivresenärer till och från Märsta station är bland de sämsta i Stockholms län.
Märsta station har lika många resenärer per dag som Göteborgs central men långt ifrån samma servicenivå till resenärerna.
Det saknas bl.a. väntutrymme, p-platser och bussangöringar med väderskyddade gångvägar till stationen. Kopplingen till Märsta centrum är inte optimal med långt gångavstånd från stationen.

Sigtuna kommun har höga miljöambitioner som dock rimmar illa med verkligheten då det gäller att öka resandet med kollektivtrafik. Förutsättningarna för ökat resande med kollektivtrafik är bl.a. att kvaliteten och servicenivån för resenärerna förbättras radikalt för att man ska lämna bilen hemma och i stället ta bussen/tåget.

Även om kommunen inte ansvarar för kollektivtrafiken finns det flera åtgärder man kan vidta för att förbättra för resenärerna som passerar Märsta station. Ett aktuellt exempel var att utöka antalet p-platser för pendlare. Tyvärr valde man att göra det på fel sida om järnvägen vilket innebär långa gångavstånd och säkerhetsrisker när järnvägen ska korsas. Det finns också åtgärder som kommunen kan ta initiativ till och genomföra i samarbete med ansvariga aktörer. En uppgång från södra delen av plattformen för att minska gångavståndet till Märsta Centrum är ett exempel på det. Andra exempel är att stationshuset som kommunen äger får ett väntutrymme värt namnet samt bättre och väderskyddade bussangöringar och fler närliggande p-platser.
Som huvudman har landstinget ett stort ansvar för pendeltågen men också att stationerna har en utformning och kapacitet som kan hantera trafiken. Det är därför glädjande att Landstinget nu beslutat utreda hur Märsta station ska kunna förbättras. Men det gäller att sedan snabbt gå från ord till handling.

Ska vi få ett ökat kollektivtrafikresande är det uppenbart att initiativ och åtgärder måste vidtas för att höja servicenivå och kvalitet i kollektivtrafiken och då i första hand för bytespunkten Märsta station. Kommunen är till för invånarna och måste kraftfullt agera för deras gemensamma intressen!

Märsta centrum

Detaljplanen för Märsta Centrum har nu varit ute på samråd.
Att en förnyelse av Märsta centrum är nödvändig för att öka attraktiviteten och utbudet av såväl kommersiell som offentlig service är uppenbart. Det är för kommuninvånarna en mycket viktig fråga mot bakgrund att Märsta Centrum under lång tid misskötts och därför inte upplevts som kommunens naturliga centrumfunktion.
Frågan är om de åtgärder och den utveckling som förslaget till detaljplan innehåller är tillräckliga för att Märsta centrum ska kunna bli den centrumfunktion som alla förväntar sig. Det är högst tveksamt mot bakgrund att Märsta centrum inte har en optimal placering i förhållande till Märsta station där det dagligen passerar 15-20 000 människor. Långsiktigt måste kommunens centrumfunktion och resandecentrum ha en nära och direkt koppling för att kunna bli ett attraktivt alternativ till konkurrerande centrumfunktioner i andra kommuner. Märsta centrum skulle behöva flytta norrut till Märsta stations närhet för att tillsammans med stationen bli ett konkurrenskraftigt centrum. Även om det nu inte låter sig göras kortsiktigt behöver en uppgång mot centrum från den södra änden av perrongen byggas för att kollektivresande lättare ska kunna ta sig direkt från tåget till Märsta centrum. Men den viktiga aspekten berörs inte i förslaget. Återigen ser vi här exempel på att viktiga faktorer som ligger utanför själva planområdet inte tas med i planeringen. Inte heller trafikföringen till och från området har analyserats ordentligt.
Att sedan lägga bostadshus utmed Västra Bangatan med närhet till järnvägen är ju direkt olämpligt inte minst ur bullersynpunkt och de stora p-husen i områdets sydöstra del blir ingen vacker entré till centrumet. Utformning och gestaltning av nya byggnader måste ske med stor omsorg och det räcker inte heller med att måla om de befintliga byggnadernas fasader för att skapa förnyelse och attraktivitet.
Nej, det här planförslaget kommer inte att räcka till för att skapa ett attraktivt centrum utan måste utvecklas på flera punkter men främst vad avser tillgängligheten för kollektivresenärer från Märsta station, den nya bebyggelsens utformning och placering samt trafikföringen till/från området.

Varvstomten på nytt!

Under 3 års handläggning av varvstomten i Sigtuna har majoriteten konsekvent avvisat alla de synpunkter i form av samrådsyttranden som inkommit från invånarna. Man har även röstat ner det förslag oppositionen förde fram i kommunstyrelsen för en månad sedan. Under det senaste kommunfullmäktigemötet yrkade Anders Johansson (S) helt plötsligt bifall till oppositionens förslag.
När sedan oppositionen begär återremiss för att med detta nyvaknande från majoritetens sida som motivering få plankartan justerad innan beslut tas röstar Anders Johansson nej till detta!
Seriös politisk handläggning? Knappast! Majoritetens hantering av denna detaljplan liksom i fallet med detaljplanen för Märsta Port visar på bristande politiskt ledarskap och en nonchalans mot allt vad samråd och planinstrumentets syften heter.
Vi har från nya moderaterna ända sedan första förslaget till detaljplan för varvstomten visades och i likhet med många Sigtunabor varit konsekventa i vår kritik och tydliga med hur vi vill att platsen och framförallt den planerade byggnationen ska utformas. Det har majoriteten fram till nu inte lyssnat på.
Efter gårdagens kommunstyrelsesammanträde kan vi konstatera att när vi då la fram ett väl genomarbetat och konkret förslag till plankarta med möjlighet till flera mindre byggnader så röstade majoriteten nej till detta. Så mycket för den samsyn som uttalades från majoriteten när ärendet behandlades på senaste kommunfullmäktigesammanträdet.
Fortsättning lär följa på nästa möte med kommunfullmäktige den 21 februari.

Dubbla budskap från vänster

På SvD Brännpunkt idag framför Mikael Damberg (S) flera synpunkter och förslag som man som småföretagare kan instämma i. Det gäller exempelvis innovationsstimulerande åtgärder bl.a. inom den offentliga upphandlingen, utvidgat exportstöd, borttagandet av ansvaret för den andra sjuklöneveckan, effektivare riskkapitalförsörjning samt 30 dagars betalningstid. Bakgrunden är givetvis att man inom (s) nu också har insett att det är i småföretagen de nya jobben finns och att stimulanser för dem får effekt på arbetslösheten. Så har det minsann inte alltid låtit. (S) om något parti har under lång tid favoriserat storföretagsamheten framför småföretagare men sent ska syndaren vakna.
Dock blir man betänksam när man i samma tidning samma dag läser om LO:s senaste utspel om s.k. samhällsbolag med vinsttak som den allenarådande lösningen för att hålla riskkapitalet utanför offentlig verksamhet. Förslaget slår till stor del mot alla de 1000-tals småföretag som också verkar i välfärdssektorn. Uppenbarligen har inte Damberg och Thorwaldsson synkat sin syn på småföretagandet. LO:s förslag lär få det hett om öronen. Det är inte bara som småföretagare man kan ha synpunkter på detta tokförslag utan också som medborgare då det innebär en återgång till ”så var det förr” med ingen valfrihet och maktcentralisering.

Varvstomten i Sigtuna stad än en gång!

Detaljplanen för omdaning av hamnområdet är nu, efter att ha legat i majoritetens långbänk, klar för avgörande i fullmäktige om knappt 2 veckor.
Sedan förra förslaget våren 2011 som mottogs av massiva protester, har förslaget ändrats på några punkter. Men något större nytänkande har man inte åstadkommit. Trots synpunkterna i tidigare samråd kvarstår den artfrämmande stora byggnaden som inte kan anses uppfylla kravet på anpassning till den kulturhistoriska miljön och den befintliga karaktären i Sigtuna stad.
I det reviderade planförslaget säger man att byggnadens skala, höjd och volym har anpassats till Sigtunas småskaliga bebyggelse! Höjden har minskats med 1 m och ytan med ca 20 m2. Hur kan en huskropp på mer än 2000 m3 anses uppfylla dessa krav?

Det är bra att detta centrala område används för en mer publik användning än som båtuppläggningsplats. Det är dock viktigt att bevara hamnmiljön och också fortsatt ha viss båtverksamhet knuten till platsen som exempelvis en sjösättningsramp för småbåtar. En behovsanalys för användningen av den massiva byggnaden saknas.
I förslaget finns inte det publika syftet närmare beskrivet.
Vad ska huvuddelen av byggnaden användas till?

Trots mer än 150 inkomna yttranden på det tidigare förslaget slår majoriteten med socialdemokrater, miljö och centerpartister dövörat till och har före jul godkänt förslaget i bygg och trafiknämnden samt kommunstyrelsen för antagande av kommunfullmäktige den 24 januari.
De flesta inlämnade yttrandena förespråkar en mer småskalig byggnation som får ta en större del av området i anspråk. Men trots en stor medvetenhet hos majoriteten finns det inte någon vilja att ta till sig dessa synpunkter.
Varför, ja det kan man fråga sig?

Märsta port än en gång!

Det grävs nu som aldrig förr i kommunen och bråttom är det. Nu verkar det vara praxis att ta första spadtaget och gräva grunden innan detaljplaner och bygglov godkänts i normal ordning. Det finns givetvis en förklaring till det, det är nu mindre än 2 år kvar till valet 2014 och nu ska saxarna snart vässas inför socialdemokraternas kommande bandklippningar.
Ett projekt som dock dragit ut på tiden är detaljplanen för Märsta Port, det ursprungliga förslaget har efter mycket kritik från många instanser tvingat majoriteten till ett omtag som nu läggs på kommunfullmäktiges bord för beslut. Men har förslaget förbättrats? Knappast, det är samma visionslösa tänk som tidigare med 70-tals arkitektur, stora parkeringsytor och en otillfredsställande trafiklösning som strider mot all modern stadsplanering.
Och eniga i majoriteten är man inte heller, när planen skulle tas i bygg och trafiknämnden gick miljöpartiets ledamot ut och nu ser det ut som att det finns opposition också inom centern.
Det blir på torsdag när beslut ska tas ett intressant fullmäktigemöte!
Ett av huvudsyftena med planen är att knyta samman Märsta Port med Tingvalla. Här finns inte en tillstymmelse till försök att överbrygga barriäreffekten som väg 263 utgör. Nu föreslår man en massiv husrad med 7-våningshus mot väg 263 som effektivt sätter stopp för alla tankar på en sammankoppling med Tingvallaområdet
Den tidigare hårt kritiserade trafikmatningen till området via en korsning på väg 263 är nu borttagen men den nu föreslagna lösningen med nya rondeller vid Valstavägen och Steninge allé
kommer tillsammans med trafik från det planerade bostadsområdet Steninge slottspark inte att vara tillräcklig.
Jag anser att Märsta Port ska ha en mer stadslik karaktär i form av stadskvarter med miljövänliga hus i ett varierat formspråk och rimliga höjder där människor både bor, möts och verkar. Kraven på utformning måste ställas högt då detta område inte bara blir porten till Märsta utan också till hela kommunen.
För ett bättre Märsta kommer jag på morgondagens kommunfullmäktige att yrka avslag på majoritetens förslag till detaljplan och föreslå att den görs om från grunden med en hög grad av medborgarinflytande av det slag som nu tillämpas i projektet Norra Sigtuna stad.